Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Όμιλος Ευρωκλινικής, «Ευρωκλινική Αθηνών», με έδρα την οδό Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 000278101000/Α.Φ.Μ. 094028438 ή/και «ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο. – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ», με έδρα την οδό Τσόχα αρ. 24, Αθήνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 140474201000/Α.Φ.Μ.: 800773883.

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων / Σκοπός –  νομική βάση επεξεργασίας:

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα εικόνας) που προκύπτουν από τη λειτουργία και χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV), όταν εισέρχεστε σε χώρους του Ομίλου Ευρωκλινικής στους οποίους λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV), με σκοπό την προστασία και ασφάλεια προσώπων και αγαθών, την προστασία και ασφάλεια της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, των ασθενών, των επισκεπτών και λοιπών τρίτων που νομίμως βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο καθώς και των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Ευρωκλινικής και τρίτων από παράνομες πράξεις. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Ομίλου Ευρωκλινικής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. (στ΄).

 

Αποδέκτες:

Τα προσωπικά δεδομένα σας που προκύπτουν από τη λειτουργία και χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το αρμόδιο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ομίλου Ευρωκλινικής και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης (π.χ. κλοπή, ξυλοδαρμός) η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή/και όταν οι Αρχές αυτές ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και β) εφόσον τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία μιας αξιόποινης πράξης, προς το πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύμα ή δράστης της πράξης.

 

Χρόνος τήρησης:

Τηρούμε τα δεδομένα σας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται. Σε περίπτωση επέλευσης συμβάντος (κλοπή, ληστεία, ξυλοδαρμός κλπ.) σε βάρος προσώπου ή αγαθών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας τα δεδομένα σας μπορεί να διατηρηθούν έως τριάντα (30) ημέρες, ενώ εάν ένα τέτοιο συμβάν αφορά τρίτο πρόσωπο μπορεί να διατηρηθούν έως τρεις (3) μήνες.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακόλουθων δικαιωμάτων, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: dataprivacy@euroclinic.gr ή καταθέτοντας σχετικό έγγραφο αίτημα αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας στον Όμιλο Ευρωκλινικής ή μέσω αποστολής του αιτήματος ταχυδρομικώς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής:

  • Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα εικόνα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων σας και το χρόνο τήρησής τους καθώς και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων εικόνας σας που τυγχάνουν επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα αντίρρησης: έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία της εικόνας σας από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων.
  • Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr.

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου μας, dataprivacy@euroclinic.gr.