Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Δικαιώματα ασθενή

Τα δικαιώματα του ασθενή (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2071/1992):

 1. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας της Κλινικής τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του και τη φροντίδα της υγείας του, χωρίς διακρίσεις.
 2. Ο ασθενής έχει δικαίωμα στην υπό αξιοπρεπείς συνθήκες παροχή φροντίδας σε αυτόν, η οποία περιλαμβάνει την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, τις παραϊατρικές υπηρεσίες, τη συνεχή παρακολούθησή του, την κατάλληλη διαμονή του και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3.  Ο ασθενής ή το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του σε περίπτωση διανοητικής ανικανότητάς του, έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη σε αυτόν.
 4. Ο ασθενής έχει δικαίωμα στην πλήρη και ακριβή πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και εξατομικευμένης υπηρεσίας υγείας, για ό,τι αφορά στην πραγματική κατάσταση της υγείας του, για τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους από την εκτέλεση της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, για τις εναλλακτικές προτάσεις θεραπείας και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, ώστε να προχωρεί ανάλογα στη λήψη αποφάσεων. Την ενημέρωση αυτή μπορεί να την λάβει, αντί του ασθενούς, άλλο πρόσωπο που θα υποδείξει για το σκοπό αυτό.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 έχει δικαίωμα πλήρους πληροφόρησης για τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής του, ελεύθερα ανακλητή ανά πάσα στιγμή, πρέπει δε να αισθάνεται ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση.
 6. Ο ασθενής έχει δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα και στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής και των προσωπικών δεδομένων του, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και των εν γένει ιατρικών εγγράφων που τον αφορούν πρέπει να είναι εγγυημένος, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικά αρχεία σχετικά με τη θεραπεία του με σκοπό την απόκτηση γνώσης που αφορά την πραγματική κατάσταση της υγείας του.
 7. Ο ασθενής έχει δικαίωμα σεβασμού των θρησκευτικών, φιλοσοφικών, ηθικών και πολιτικών του πεποιθήσεων και της προστασίας της γενετικής του ταυτότητας.
 8. Ο ασθενής έχει δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών αποτελεσμάτων.
 9. Ιδίως σε περίπτωση ασθενών-παιδιών, αυτά έχουν δικαίωμα σεβασμού των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων τους, δικαίωμα στην πληροφόρηση και στον συνυπολογισμό της γνώμης τους ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό της πνευματικής τους ωριμότητας και δικαίωμα εξασφάλισης της ιδιωτικής τους ζωής και του ιατρικού απορρήτου.

Δικαιώματα Ασθενή | Ευρωκλινική Παίδων
Δικαιώματα Ασθενή

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801