Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Ομίλου Ευρωκλινικής

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο τίτλο «EUROCLINIC ΑΘΗΝΩΝ», που εδρεύει  στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Αθανασιάδου  αρ. 7-9 (εφεξής καλούμενη «ο Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/euroclinicgroup και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/euroclinic_group/?hl=el

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: (https://www.euroclinic.gr/imera-tis-miteras-giveaway/).

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες των social media platforms Facebook και Instagram που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής o «Συμμετέχων»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή/και «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

     2. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η ενέργεια θα διαρκέσει από τη στιγμή της δημοσίευσής της την 06/5/2022 και 11.00 μέχρι και την 10/5/2022 και ώρα 23.00.
Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτήν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επιφέρει αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια των ενεργειών του Διαγωνισμού, να εισέλθει στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/euroclinicgroup ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/euroclinic_group/?hl=el και να μεταβεί στη σχετική δημοσίευση που έχει αναρτηθεί για να συμμετάσχει.

Οι Συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν like/follow στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/euroclinicgroup

ή στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/euroclinic_group/?hl=el και να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση του Διαγωνισμού (Facebook Post ή Instagram Post) στο οποίο  θα απαντούν στην ερώτηση της δημοσίευσης του Διαγωνισμού (ποια από τις 2 υπηρεσίες προτιμούν).

3.2. Η ανάρτηση από τον Συμμετέχοντα σχολίου κατά τα ανωτέρω  συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του στην αντίστοιχη εκ των ενεργειών του Διαγωνισμού και την αντίστοιχη κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό με τη διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων του που είχε υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού είτε επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mkt@euroclinic.gr

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες του Διαγωνισμού, της οποίας (συμμετοχής) το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Διοργανωτής μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών του, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής, ουδεμία δε αξίωση θα διατηρεί ο αποκλειόμενος από τον Διοργανωτή στην περίπτωση αυτή. Επίσης, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή θα διαγράφονται άμεσα, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου, ουδεμία δε αξίωση θα διατηρεί ο αποκλειόμενος από τον Διοργανωτή στην περίπτωση αυτή.

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Κλήρωση

4.1. Η ανάδειξη των Νικητών θα γίνει με 1 κλήρωση (συνολικά για Facebook και Instagram) που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής της – με προηγούμενη ανακοίνωσή στον Ιστότοπο του Διοργανωτή.

4.3. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram. Η εν λόγω δημοσίευση των στοιχείων των νικητών γίνεται για τους σκοπούς δημοσιότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού και θεωρείται αναγκαία για τους άνω νόμιμους σκοπούς, βασίζεται δε στα δημοσιευμένα από τους ίδιους στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους. Εάν κάποιος εκ των συμμετεχόντων δεν επιθυμεί τη ανάρτηση του ονόματός του ως νικητή, παρακαλούμε να μη συμμετάσχει για το Διαγωνισμό.

4.4. Ο Διοργανωτής δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.

  1. Δώρο

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι (5) γυναικεία check up, πλήρης γυναικολογικός έλεγχος ή πλήρης έλεγχος μαστού  (https://www.euroclinic.gr/klinikes-ypiresies/ypiresies-ygeias/gynaika/). Ο κάθε συμμετέχων επιλέγει μέσω comment την υπηρεσία (από τις 2) που προτιμά.

5.2. Κατόπιν οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Διοργανωτή προκειμένου να δώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, email, τηλέφωνο), ώστε να ο Διοργανωτής να κάνει εξακρίβωση αυτών (πχ. παίρνοντας το νικητή τηλέφωνο) και να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης/εφαρμογής του δώρου. Χωρίς την αρχική επικοινωνία από πλευράς του νικητή, ο Διοργανωτής δεν θα ξεκινήσει επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας του, ούτε θα αναζητήσει τα emails των νικητών.

5.3. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της ως άνω δημοσίευσης. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Διοργανωτή θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Πολυιατρείου της Ευρωκλινικης  για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο.

5.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με το Διοργανωτή εντός του ορισμένου από το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram αντίστοιχα, και εν συνεχεία θα ακολουθείται η αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.5. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Συγκεκριμένα, τα δώρα του παρόντος Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται από τους νικητές σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή σε πρόσωπα με τα οποία υπάρχει οποιοσδήποτε βαθμός συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου καθώς και σε φιλικά προς αυτούς πρόσωπα.

  1. Ευθύνη Διοργανωτή

6.1. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρουΔεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

6.2. Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρει o Διοργανωτής για: α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συμμετέχων από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού, την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των όρων του παρόντος ή/και β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου – Συμμετέχοντα δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών ή/και γ) για τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Facebook ή το Instagram για οποιονδήποτε λόγο ή/και δ) για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου κλπ.) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο του Διοργανωτή, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης του σχολίου (comment) του ενδιαφερόμενου.

6.3 Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων – Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

  1. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής στο site του (https://www.euroclinic.gr/imera-tis-miteras-giveaway/).

  1. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία  τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Διοργανωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και ειδικότερα την συμμετοχή σε αυτόν, την ταυτοποίηση και ανάδειξη των νικητών, την ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, την απόδοση των Δώρων και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού. Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των νικητών (υποκειμένων των δεδομένων) για τους ως άνω περιγραφόμενους σκοπούς είναι η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), άρθρο 6 παρ. 1 (α΄).

8.2. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάρτηση σχολίου (comment) κάτω από τη δημοσίευση του Διαγωνισμού (Facebook Post ή Instagram Post), σύμφωνα με τους όρους 3.1 και 3.2, το υποκείμενο των δεδομένων (Συμμετέχων και νικητής) παρέχει στον Διοργανωτή την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αναφέρονται κατωτέρω, για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό.

8.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάρτηση του σχολίου (comment) από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τον όρο 3.1, και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι τα εξής:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: το ονοματεπώνυμο  ή/και το Facebook και Instagram username – ID, όπως αυτό εμφανίζεται στο Facebook ή στο Instagram.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία ταυτότητας.

8.4. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τον Διοργανωτή για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με το πέρας του οποίου θα διαγράφονται.

8.5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε οιονδήποτε τρίτο.

8.6. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μέσω e-mail στο mkt@euroclinic.gr και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε διαγραφή του/των σχολίου/σχολίων που έχει υποβάλει κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post ή Instagram Post) του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια στην ίδια ανωτέρω διεύθυνση email.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6416139.