Data Privacy

Home / Data Privacy
 

 

Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στον Όμιλο της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ,  η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του  απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων υγείας σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

 

Για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας, σας ζητούμε να λάβετε γνώση της Πολιτικής Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε και είναι διαθέσιμη σε όλο τα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας και στην ιστοσελίδα μας www.euroclinic.gr σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται σε όλες της Εταιρείες του Ομίλου μας («Ευρωκλινική Αθηνών», με έδρα την οδό Αθανασιάδου 7-9 στην Αθήνα και αριθμό ΓΕ.Μ.Η.: 000278101000/Α.Φ.Μ. 094028438) & («ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο. – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ» με έδρα την οδό Τσόχα αρ. 24 στην Αθήνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 140474201000/Α.Φ.Μ. 800773883) και να γίνετε συμμέτοχοι στον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να διαχειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου συνοπτική, ακριβή και διάφανη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Στον Όμιλο της Ευρωκλινικής συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679, την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, καθώς και τις συγκαταθέσεις που λαμβάνουμε από τους ασθενείς μας. Η ενημέρωση αυτή σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και εξηγεί με ποιο τρόπο, γιατί και πότε συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διατηρούμε σε ισχύ τις προβλεπόμενες άδειες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Υπευθύνων Επεξεργασίας Δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, ενεργούμε δε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Στον Οργανισμό μας λειτουργεί Τμήμα για την Διασφάλιση της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο τηλ.: 210 6416 600 / 210.6416126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση / E-mail: dataprivacy@euroclinic.gr.

 

Πληροφορίες / Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κλπ.). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) για τους σκοπούς του παρόντος συμπεριλαμβάνονται στην έννοια – γενικό όρο προσωπικά δεδομένα, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων, τα οποία εφεξής θα καλούνται είτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είτε δεδομένα υγείας.

Όταν εισέρχεστε στην Κλινική μας, πληροφορίες σχετικά με εσάς, τα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτότητάς σας καθώς και τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα κλινικά σας συμπτώματα, οι ιατρικές αγωγές που έχετε λάβει, το προσωπικό ιατρικό σας ιστορικό, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε, το οικογενειακό – ιατρικό σας ιστορικό θα καταγραφούν, τόσο σε έντυπο όσο και σε ηλεκτρονικό μέσο, για να μας βοηθήσουν να σας παράσχουμε άρτια ιατρική φροντίδα και περίθαλψη και όλο το φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών που θα κριθούν ενδεδειγμένες για την διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπισή σας εν γένει. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελούν εφεξής  μέρος του φακέλου υγείας σας και θα διατηρηθούν για είκοσι (20) έτη, καθώς τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την συνέχεια και ακολουθία της ιατρικής σας παρακολούθησης, στην περίπτωση που χρειαστεί να σας ξαναδούμε ή να λάβετε εκ νέου φροντίδα υγείας εντός της Κλινικής μας.

Ο φάκελος υγείας σας ή αλλιώς φάκελος ασθενούς αποτελεί το σημείο συλλογής όλων των πληροφοριών που καταγράφονται σε κάθε επαφή σας ως ασθενούς με οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας μέσα στην Κλινική μας. Φάκελος δημιουργείται για κάθε ασθενή μας, για να υποστηρίξει την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του, τη συνέχεια στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών, την ασφάλεια και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από την νομοθεσία (Ν. 3418/2005) και την πολιτεία. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο φάκελο ασθενούς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου είναι απόρρητες. Οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην διαχείριση της υγείας σας εντός της Κλινικής μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάκελο υγείας σας και να κάνουν χρήση των πληροφοριών που περιέχει, μόνο για τις ανάγκες θεραπείας σας και μόνο σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή έχει άμεση σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. ιατρικές θεραπείες, νοσηλευτικό έργο, συνταγογράφηση, κατάρτιση διαιτολογίου σας) ή προβλέπεται από τη νομοθεσία (π.χ. υποχρέωση αναγγελίας στο ΚΕΕΛΠΝΟ κρουσμάτων λοιμωδών νόσων).  

Το διοικητικό προσωπικό του Ομίλου μας θα λάβει γνώση των προσωπικών σας δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης των διοικητικών λειτουργιών μας, της τιμολόγησης και της εξυπηρέτησής σας, ενώ τα δεδομένα υγείας ή στοιχεία του ιατρικού σας φακέλου που τυχόν περιέλθουν σε γνώση του, λόγω της εκτέλεσης της εργασίας του, θα είναι όλως περιορισμένα σε εύρος και έκταση και θα παραμείνουν απόρρητα. Όλο το προσωπικό του Ομίλου δεσμεύεται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση, ενώ στον Όμιλό μας όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος αποβλέπει στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των προσερχομένων στις εταιρίες του Ομίλου μας ασθενών είτε λαμβάνουν διαγνωστικές υπηρεσίες είτε τυγχάνουν νοσηλείας και περίθαλψης. Το απόρρητο και η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντικά για εμάς και πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους για την προστασία των δεδομένων σας. 

Ο Όμιλος επεξεργάζεται μόνο τις προσωπικές σας πληροφορίες που απαιτούνται για να πληροί τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις και να σας παράσχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας, σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα συλλέξουμε ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα από εσάς και δεν θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με κανένα τρόπο πέραν αυτού που αναφέρεται στην παρούσα ενημέρωση. Λαμβάνουμε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο ώστε η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων να περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία. Αποκτούμε, διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς και την εκτέλεση των νομικών μας υποχρεώσεων και τα διατηρούμε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Τα συστήματα, οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες μας έχουν ως στόχο να περιορίσουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι αναγκαία και για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους και τις παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η προσέγγισή μας με βάση την αρχή της «προστασίας βάσει σχεδιασμού» σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μεθόδους περιορισμού χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες και επεξεργασίες. Η αρχή του περιορισμού της πρόσβασης ενσωματώνεται στην βάση κάθε σχετικής διαδικασίας, συστήματος και εταιρικής δομής  και διασφαλίζει ότι μόνο όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι ή / και έχουν σχετική αρμοδιότητα, έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.

 

Τα προσωπικά σας  δεδομένα που συλλέγουμε είναι :

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό e-mail, εταιρικό e-mail, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας, όνομα/επώνυμο, και στοιχεία επικοινωνίας των συνοδών ή/και των οικείων σας
 • Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία του οικονομικά υποχρέου της δαπάνης για την νοσηλεία σας, στοιχεία ασφάλισης στην περίπτωση που κάνετε χρήση ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία
 • Προσωπικά Δεδομένα ειδικής κατηγορίας : ιατρικές πληροφορίες υγείας όπως στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, προηγούμενη υγειονομική περίθαλψη κλπ.

Συλλέγουμε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες  πληροφοριών με τους παρακάτω τρόπους :

 • Ρωτώντας σας στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης του Ομίλου μας
 • Συμπληρώνοντας τα έγγραφα που είναι προορισμένα να αποτελέσουν τον φάκελο υγείας σας / φάκελο ασθενούς, μετά από πληροφορίες που μας δίνετε εσείς, και όσα προκύπτουν μετά την εξέτασή σας από τους επαγγελματίες υγείας της Κλινικής και του Πολυϊατρείου μας, καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποιείτε
 • Όταν παρέχετε την προσωπική σας ταυτότητα, τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μας δηλώνετε ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση παροχών ασφάλισης που διαθέτετε
 • Από τα άτομα που σας συνοδεύουν ή έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους σας (τον προσωπικό σας αντιπρόσωπο) εάν είστε κάτω των 16 ετών ή δεν είστε σε θέση να παράσχετε οι ίδιοι αυτά τα στοιχεία.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για Επεξεργασία)

 

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας και δεν θα αποκαλύψει, επεξεργαστεί ή μοιραστεί ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία, χωρίς τη συναίνεσή σας. Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο καιρό είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν, ενώ η διαβίβασή τους σε τρίτους γίνεται μόνον κατόπιν δικής σας εντολής και εξουσιοδότησης προς εμάς και μόνον εφόσον υφίσταται προς τούτο έννομο συμφέρον ή συμβατική υποχρέωση (π.χ. αναγγελία της νοσηλείας στον δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό σας φορέα ή στην ασφαλιστική εταιρία στην οποία διατηρείτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, προκειμένου να αποζημιωθείτε για τις δαπάνες νοσηλείας σας).

Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω: 

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες για την πραγματοποίηση θεραπευτικής (-ών) αγωγής (-ών) σε εσάς με βάση: α) την συμβατική συμφωνία με εσάς, β) το έννομο συμφέρον μας για παροχή υπηρεσιών υγείας, γ) το ζωτικό συμφέρον σας να λαμβάνετε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Επιπλέον, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών σας για όσο διάστημα απαιτείται από τη νομοθεσία και μερικές φορές:
 • Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μόνο εφόσον απαιτείται δια νόμου:
 • Όταν μία μολυσματική ασθένεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων
 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική απόφαση
 • Όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει ένα σοβαρό έγκλημα.
 • Όταν μας δώσετε ρητή εντολή και εξουσιοδότηση να το πράξουμε (π.χ. στην περίπτωση που επιθυμείτε να αποζημιωθείτε για τις δαπάνες νοσηλείας σας από τον κοινωνικοασφαλιστικό σας φορέα ή/και την ασφαλιστική σας εταιρεία)
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα του Οργανισμού μας, όπως η είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων εντολοδόχων (π.χ. εντεταλμένους δικηγόρους)

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται ο Όμιλος Ευρωκλινικής, σχετικά με εσάς καθώς και να ζητήσετε πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω:

 • Ποια προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουμε
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • Τους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί/θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα
 • Για πόσο διάστημα σκοπεύουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες αναφορικά με την πηγή.

Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε  τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να τα ενημερώσουμε/διορθώσουμε το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην το κάνουμε, οπότε θα ενημερωθείτε σχετικά. 

Έχετε ακόμη το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και να αντιταχθείτε σε κάθε άμεσο μάρκετινγκ από εμάς ή/και σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε.  Όπου έχετε συναινέσει στην παροχή από εμάς προς εσάς προωθητικών προσφορών και μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση unsubscribe@euroclinic.gr.

Τέλος έχετε δικαίωμα αίτησης μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Οργανισμό παροχής υπηρεσιών περίθαλψης υγείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Εάν λάβουμε αίτημα από εσάς για να  ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, είναι η αυστηρή μας πολιτική να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας πριν προβείτε στο σχετικό αίτημα. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιώσουμε ότι τα  προσωπικά σας δεδομένα  προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή.

Κοινή Χρήση και Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεν κάνουμε κοινή χρήση ούτε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, για οποιονδήποτε άλλο πέραν από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ενημέρωση ή όπου απαιτείται δια νόμου. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής χρησιμοποιεί επιλεγμένα τρίτα μέρη για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών και επιχειρηματικών λειτουργιών, ωστόσο όλοι οι  εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό μας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Οι κύριες κατηγορίες  εκτελούντων την επεξεργασία με τους οποίους μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν:

 • Εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων (π.χ. Ινστιτούτο Pasteur)
 • Δημόσιοι Κοινωνικοασφαλιστικοί Οργανισμοί/Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης/Υγείας
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι συνεργαζόμενες με αυτά Ελεγκτικές Εταιρίες
 • Τηλεφωνικά και Συντονιστικά Κέντρα για την Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας που διαθέτετε και τα οποία αναλαμβάνουμε να εξυπηρετήσουμε
 • Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την διασφάλιση της «ιχνηλασιμότητας» και την προστασία της υγείας σας
 • Οργανισμούς και εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων
 • Εποπτικές Αρχές και Οργανισμούς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
 • Εταιρίες Φύλαξης και Αρχειοθέτησης

Μέτρα προστασίας

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε εσάς και τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή και έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση  αντιμετώπισης συμβάντων / περιστατικών κλπ, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.

Συνέπειες Μη Παροχής  των Δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για εμάς ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες υγείας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας χωρίς τα στοιχεία αυτά.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές επανεξέτασης και διατήρησης για να πληρούμε τις δεσμεύσεις μας αυτές. Σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3418/2005, υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα τα οποία αφορούν την υγεία σας για τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια και μετά από την περίοδο αυτή τα δεδομένα θα καταστρέφονται. 

Εφόσον έχετε συναινέσει στο να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας ειδοποιήσετε για κάτι διαφορετικό ή/και να αποσύρετε την συναίνεσή σας. στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση unsubscribe@euroclinic.gr.

 Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων (Δεδομένα Υγείας)

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε (υπηρεσίες φροντίδας υγείας), στον Όμιλο της Ευρωκλινικής υποχρεούμαστε, μέσω των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε εμάς, να ζητούμε από εσάς να μας γνωρίσετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας σας και να γίνει η επιλογή και εφαρμογή της ενδεδειγμένης για εσάς θεραπείας. Όταν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα ζητούμε μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό και θα ζητούμε πάντα την ρητή σας συναίνεση μέσω της υπογραφής σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, και τότε θα ενεργήσουμε αμέσως εκτός εάν υπάρχει έννομο συμφέρον ή νόμιμη αιτία για την οποία δεν μπορούμε να το πράξουμε (π.χ. στην περίπτωση που από την ενέργειά μας ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος για την υγεία σας). 

 Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δεδομένα Σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Όμιλο της Ευρωκλινικής (υπεύθυνος επεξεργασίας) την επιβεβαίωση ή μη της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Στον Όμιλο Ευρωκλινικής έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων – ασθενών μας και εφαρμόζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες που τους αφορούν. Όταν μας ζητηθεί, θα παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τους διαφορετικούς σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 • Τους παραλήπτες / αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να αποκαλυφθούν
 • Την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα (ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής)
 • Τις τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, όπου αυτά δεν συλλέχθηκαν απευθείας από το υποκείμενο.

Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το αίτημα γραπτώς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στα σημεία εξυπηρέτησης του Ομίλου μας ή μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση πρόσβασης ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Διασφάλισης Προστασίας  Δεδομένων του Ομίλου μας dataprivacy@euroclinic.gr. Σε περίπτωση που μια αίτηση παραλαμβάνεται με ηλεκτρονικά μέσα, θα παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική μορφή που έχετε ζητήσει.

Υποβολή Παραπόνου

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα  δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Διασφάλισης Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων του Ομίλου μας dataprivacy@euroclinic.gr και στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε επαρκώς στην απάντηση της αιτιάσεώς σας στην Ελληνική Εποπτική Αρχή.