Data Privacy

Home / Data Privacy
 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στον Όμιλο της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ,  η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του  απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων υγείας σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

 Για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας, σας ζητούμε να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε και είναι διαθέσιμη σε όλο τα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας και στην ιστοσελίδα μας www.euroclinic.gr σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται σε όλες τις Εταιρείες του Ομίλου μας («Ευρωκλινική Αθηνών», με έδρα την οδό Αθανασιάδου 7-9 στην Αθήνα και αριθμό ΓΕ.Μ.Η.: 000278101000/Α.Φ.Μ. 094028438) & («ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο. – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ» με έδρα την οδό Τσόχα αρ. 24 στην Αθήνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 140474201000/Α.Φ.Μ. 800773883) και να γίνετε συμμέτοχοι στον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να διαχειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές υπηρεσίες σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου συνοπτική, ακριβή και διάφανη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.euroclinic.gr, η τυχόν αναθεωρημένη έκδοση του οποίου υπερισχύει της έντυπης έκδοσης του παρόντος.

Στον Οργανισμό μας έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο τηλέφωνο: 210.6416600 / 210.6416126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση / E-mail: dataprivacy@euroclinic.gr.

 

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στον Όμιλο της Ευρωκλινικής συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679, την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, καθώς και τις συγκαταθέσεις που λαμβάνουμε από τους ασθενείς μας. Η ενημέρωση αυτή σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και εξηγεί με ποιο τρόπο, γιατί και πότε συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διατηρούμε σε ισχύ τις προβλεπόμενες άδειες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  και είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Υπευθύνων Επεξεργασίας Δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, ενεργούμε δε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

 Ορισμοί

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κλπ.) («Υποκείμενο των Δεδομένων»). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) για τους σκοπούς του παρόντος συμπεριλαμβάνονται στην έννοια – γενικό όρο «προσωπικά δεδομένα», αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων, τα οποία εφεξής θα καλούνται είτε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είτε «δεδομένα υγείας».

 «Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

O «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)» μεριμνά, με ανεξάρτητο τρόπο, για την επίβλεψη της στρατηγικής και της συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 Ε.Ε (GDPR) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν εισέρχεστε στον Όμιλο της Ευρωκλινικής, πληροφορίες σχετικά με εσάς, τα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτότητάς σας καθώς και τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα κλινικά σας συμπτώματα, οι ιατρικές αγωγές που έχετε λάβει, το προσωπικό ιατρικό σας ιστορικό, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε, το οικογενειακό – ιατρικό σας ιστορικό θα καταγραφούν, τόσο σε έντυπο όσο και σε ηλεκτρονικό μέσο, για να μας βοηθήσουν να σας παράσχουμε άρτια ιατρική φροντίδα και περίθαλψη και όλο το φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών που θα κριθούν ενδεδειγμένες για την διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπισή σας εν γένει. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελούν εφεξής  μέρος του φακέλου υγείας σας και θα διατηρηθούν για είκοσι (20) έτη, καθώς τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τη συνέχεια και ακολουθία της ιατρικής σας παρακολούθησης, στην περίπτωση που χρειαστεί να σας ξαναδούμε ή να λάβετε εκ νέου φροντίδα υγείας εντός του Ομίλου Ευρωκλινικής.

Ο φάκελος υγείας σας ή αλλιώς φάκελος ασθενούς αποτελεί το σημείο συλλογής όλων των πληροφοριών που καταγράφονται σε κάθε επαφή σας ως ασθενούς με οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας μέσα στην Κλινική μας. Φάκελος δημιουργείται για κάθε ασθενή μας, για να υποστηρίξει την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του, τη συνέχεια στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών, την ασφάλεια και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από την νομοθεσία (Ν. 3418/2005) και την πολιτεία. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο φάκελο ασθενούς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου είναι απόρρητες. Οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην διαχείριση της υγείας σας εντός της Κλινικής μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάκελο υγείας σας και να κάνουν χρήση των πληροφοριών που περιέχει, μόνο για τις ανάγκες θεραπείας σας και μόνο σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή έχει άμεση σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. ιατρικές θεραπείες, νοσηλευτικό έργο, συνταγογράφηση, κατάρτιση διαιτολογίου σας) ή προβλέπεται από τη νομοθεσία (π.χ. υποχρέωση αναγγελίας στο ΚΕΕΛΠΝΟ κρουσμάτων λοιμωδών νόσων).

Το διοικητικό προσωπικό του Ομίλου μας θα λάβει γνώση των προσωπικών σας δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης των διοικητικών λειτουργιών μας, της τιμολόγησης και της εξυπηρέτησής σας, ενώ τα δεδομένα υγείας ή στοιχεία του ιατρικού σας φακέλου που τυχόν περιέλθουν σε γνώση του, λόγω της εκτέλεσης της εργασίας του, θα είναι όλως περιορισμένα σε εύρος και έκταση και θα παραμείνουν απόρρητα. Όλο το προσωπικό του Ομίλου δεσμεύεται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση, ενώ στον Όμιλό μας όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος αποβλέπει στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των προσερχομένων στις εταιρίες του Ομίλου μας ασθενών είτε λαμβάνουν διαγνωστικές υπηρεσίες είτε τυγχάνουν νοσηλείας και περίθαλψης. Το απόρρητο και η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντικά για εμάς και πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους για την προστασία των δεδομένων σας.

Ο Όμιλος επεξεργάζεται μόνο τις προσωπικές σας πληροφορίες που απαιτούνται για να πληροί τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις και να σας παράσχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας, σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα συλλέξουμε ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα από εσάς και δεν θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με κανένα τρόπο πέραν αυτού που αναφέρεται στην παρούσα ενημέρωση. Λαμβάνουμε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο ώστε η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων να περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία. Αποκτούμε, διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς και την εκτέλεση των νομικών μας υποχρεώσεων και τα διατηρούμε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Τα συστήματα, οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες μας έχουν ως στόχο να περιορίσουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι αναγκαία και για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους και τις παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η προσέγγισή μας με βάση την αρχή της «προστασίας βάσει σχεδιασμού» σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μεθόδους περιορισμού χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες και επεξεργασίες. Η αρχή του περιορισμού της πρόσβασης ενσωματώνεται στην βάση κάθε σχετικής διαδικασίας, συστήματος και εταιρικής δομής  και διασφαλίζει ότι μόνο όσοι είναι εξουσιοδοτημένοι ή / και έχουν σχετική αρμοδιότητα, έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.

Τα προσωπικά σας  δεδομένα που συλλέγουμε είναι :

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό e-mail, εταιρικό e-mail, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας, όνομα/επώνυμο, και στοιχεία επικοινωνίας των συνοδών ή/και των οικείων σας
 • Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., στοιχεία του οικονομικά υπόχρεου της δαπάνης για την νοσηλεία σας, στοιχεία ασφάλισης στην περίπτωση που κάνετε χρήση ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία
 • Προσωπικά Δεδομένα ειδικής κατηγορίας : ιατρικές πληροφορίες υγείας όπως στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, προηγούμενη υγειονομική περίθαλψη κλπ.

 

 

Συλλέγουμε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες  πληροφοριών με τους παρακάτω τρόπους : 

 • Ρωτώντας σας στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης του Ομίλου μας
 • Συμπληρώνοντας τα έγγραφα που είναι προορισμένα να αποτελέσουν τον φάκελο υγείας σας / φάκελο ασθενούς, μετά από πληροφορίες που μας δίνετε εσείς, και όσα προκύπτουν μετά την εξέτασή σας από τους επαγγελματίες υγείας της Κλινικής και του Πολυϊατρείου μας, καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποιείτε.
 • Όταν παρέχετε την προσωπική σας ταυτότητα, τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μας δηλώνετε ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση παροχών ασφάλισης που διαθέτετε
 • Από τα άτομα που σας συνοδεύουν ή έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους σας (τον προσωπικό σας αντιπρόσωπο) εάν είστε κάτω των 16 ετών ή δεν είστε σε θέση να παράσχετε οι ίδιοι αυτά τα στοιχεία.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για Επεξεργασία)

 Ο Όμιλος Ευρωκλινικής λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας και δεν θα αποκαλύψει, επεξεργαστεί ή μοιραστεί ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία, χωρίς τη συναίνεσή σας. Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο καιρό είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν, ενώ η διαβίβασή τους σε τρίτους γίνεται μόνον κατόπιν δικής σας εντολής και εξουσιοδότησης προς εμάς και μόνον εφόσον υφίσταται προς τούτο έννομο συμφέρον ή συμβατική υποχρέωση (π.χ. αναγγελία της νοσηλείας στον δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό σας φορέα ή στην ασφαλιστική εταιρία στην οποία διατηρείτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, προκειμένου να αποζημιωθείτε για τις δαπάνες νοσηλείας σας).

 

Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω:

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες για την πραγματοποίηση θεραπευτικής (-ών) αγωγής (-ών) σε εσάς με βάση: α) την συμβατική συμφωνία με εσάς, β) το έννομο συμφέρον μας για παροχή υπηρεσιών υγείας, γ) το ζωτικό συμφέρον σας να λαμβάνετε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Επιπλέον, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών σας για όσο διάστημα απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μόνο εφόσον απαιτείται δια νόμου:
 • Όταν μία μολυσματική ασθένεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων
 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική απόφαση
 • Όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει ένα σοβαρό έγκλημα.
 • Όταν μας δώσετε ρητή εντολή και εξουσιοδότηση να το πράξουμε (π.χ. στην περίπτωση που επιθυμείτε να αποζημιωθείτε για τις δαπάνες νοσηλείας σας από τον κοινωνικοασφαλιστικό σας φορέα ή/και την ασφαλιστική σας εταιρεία)
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα του Οργανισμού μας, όπως η είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων εντολοδόχων (π.χ. εντεταλμένους δικηγόρους)
 • Στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας για να λαμβάνουμε γνώση της ικανοποίησής σας ως πελάτη από την παροχή υπηρεσιών εντός του Ομίλου μας, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε με την αποστολή ερωτηματολογίου, είτε δια υπαλλήλων του Ομίλου Ευρωκλινικής, είτε χρησιμοποιώντας αξιόπιστους συμβαλλόμενους συνεργάτες.

 

Κοινή Χρήση και Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεν κάνουμε κοινή χρήση ούτε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, για οποιονδήποτε άλλο πέραν από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ενημέρωση ή όπου απαιτείται δια νόμου. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής χρησιμοποιεί επιλεγμένους συνεργάτες για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών και επιχειρηματικών λειτουργιών, ωστόσο όλοι οι  εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό μας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Οι κύριες κατηγορίες  εκτελούντων την επεξεργασία με τους οποίους μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν:

 • Εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων (π.χ. Ινστιτούτο Pasteur)
 • Δημόσιοι Κοινωνικοασφαλιστικοί Οργανισμοί/Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης/Υγείας
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι συνεργαζόμενες με αυτά Ελεγκτικές Εταιρίες
 • Τηλεφωνικά και Συντονιστικά Κέντρα για την Εξυπηρέτηση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας που διαθέτετε και τα οποία αναλαμβάνουμε να εξυπηρετήσουμε
 • Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την διασφάλιση της «ιχνηλασιμότητας» και την προστασία της υγείας σας
 • Οργανισμούς και εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων
 • Εποπτικές Αρχές και Οργανισμούς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
 • Εταιρίες Φύλαξης και Αρχειοθέτησης
 • Τηλεφωνικά και Συντονιστικά Κέντρα για τη διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των υπηρεσιών μας, ή και διεκπεραίωση λήψης και εξυπηρέτησης παραπόνων των ασθενών μας.

Τέλος, ο Όμιλος Ευρωκλινικής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δικηγορικά γραφεία.

Μέτρα προστασίας

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε εσάς και τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση καταστροφή η οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση  αντιμετώπισης συμβάντων / περιστατικών κλπ., κρυπτογράφηση.

Συνέπειες Μη Παροχής  των Δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για εμάς ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες υγείας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας χωρίς τα στοιχεία αυτά.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές επανεξέτασης και διατήρησης για να πληρούμε τις δεσμεύσεις μας αυτές. Σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3418/2005, υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα τα οποία αφορούν την υγεία σας για τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια και μετά από την περίοδο αυτή τα δεδομένα θα καταστρέφονται.

Εφόσον έχετε συναινέσει στο να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας ειδοποιήσετε για κάτι διαφορετικό ή/και να αποσύρετε την συναίνεσή σας. στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση unsubscribe@euroclinic.gr.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.euroclinic.gr σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας στον Όμιλο Ευρωκλινικής, ή μέσω αποστολής του αιτήματος ταχυδρομικώς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

α) Δικαίωμα πληροφόρησης  και δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται ο Όμιλος Ευρωκλινικής, σχετικά με εσάς, το είδος της επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε  τις πληροφορίες αυτές.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης
 • όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας

δ) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει ο Όμιλος Ευρωκλινικής την ακρίβεια τους
 • όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
 • όταν ο Όμιλος Ευρωκλινικής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

ε) φορητότητας, δηλαδή έχετε δικαίωμα αίτησης μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Οργανισμό παροχής υπηρεσιών περίθαλψης υγείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

στ)  εναντίωσης- αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Ομίλου Ευρωκλινικής.

ζ) Δικαίωμα αντίταξης σε κάθε άμεσο μάρκετινγκ από εμάς ή/και σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε.

 

Τα δικαιώματα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζονται εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων από τον Όμιλο Ευρωκλινικής είναι υποχρεωτική ή και απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων και δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, είναι η αυστηρή μας πολιτική να σας έχει προηγηθεί ταυτοποίηση. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιώσουμε ότι τα  προσωπικά σας δεδομένα  προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, o Όμιλος Ευρωκλινικής θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

 

Υποβολή Παραπόνου

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα  δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου μας: dataprivacy@euroclinic.gr. Έχετε τέλος δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.