Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ενημερωτικό Σημείωμα

  1. Στον Όμιλο Ευρωκλινικής συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679, την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Επίσης, λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
  2. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Όμιλος Ευρωκλινικής, «Ευρωκλινική Αθηνών», με έδρα την οδό Αθανασιάδου 7-9 στην Αθήνα και αριθμό ΓΕ.Μ.Η.: 000278101000/Α.Φ.Μ. 094028438 ή/και «ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο. – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ» με έδρα την οδό Τσόχα αρ. 24 στην Αθήνα και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 140474201000/Α.Φ.Μ. 800773883.
  3. Νομική βάση επεξεργασίας: Η νομική βάση επεξεργασίας είναι η Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 9, παρ. 2, στοιχ. (η’).
  4. Συλλογή προσωπικών δεδομένων – κατηγορίες δεδομένων – σκοπός επεξεργασίας: Τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κλπ.), καθώς και τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα μου (ο ιατρικός φάκελος που σχηματίζεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τα απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών υγείας ιατρικά στοιχεία και πληροφορίες) θα υπόκεινται τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών υγείας. Τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μου, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για κλείσιμο/επιβεβαίωση ραντεβού, επικοινωνία για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, ενημέρωση για επανέλεγχο βάσει ισχυόντων πρωτοκόλλων υγείας, προετοιμασία εξετάσεων, έρευνα ικανοποίησης ασθενών.
  5. Αποδέκτες: Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα μου (απλά και ειδικών κατηγοριών), θα διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενα εργαστήρια ή/και νοσηλευτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, ιδίως για τη διενέργεια εξετάσεων που δεν πραγματοποιούνται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών υγείας ή λόγω παραπομπής μου για περαιτέρω νοσηλεία, σε προμηθευτές υλικών που είναι απαραίτητα για ιατρικές μου επεμβάσεις, σε συνεργαζόμενα τηλεφωνικά και συντονιστικά κέντρα, σε εταιρείες φύλαξης και αρχειοθέτησης, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, σε προμηθευτές και εταιρείες συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, καθώς και σε παραπέμποντες-θεράποντες ιατρούς μου.
  6. Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούνται εκ της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005, Άρθρο 14), για τήρηση τους για είκοσι (20) έτη από εκάστη εισαγωγή ή επίσκεψή μου.
  7. Δικαιώματα υποκείμενου των δεδομένων: Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν, έχω τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας και δικαίωμα εναντίωσης, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου μου στον Όμιλο Ευρωκλινικής, ή μέσω αποστολής του αιτήματος ταχυδρομικώς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους. Έχετε τέλος δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: dpa.gr.
  8. Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου μας: dataprivacy@euroclinic.gr.
  9. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας), όπως και το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα, είναι διαθέσιμα σε όλα τα σημεία υποδοχής του Ομίλου, καθώς και στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα euroclinic.gr, στην οποία, τυχόν αναρτημένη αναθεωρημένη έκδοση, υπερισχύει της έντυπης έκδοσής τους.

Δείτε αναλυτικά την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων πατώντας εδώ