Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Η Ευρωκλινική στην κορυφή της ποιότητας… με αποδείξεις!

9/10 ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από την Ευρωκλινική!

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, έχο­ντας ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας με κέντρο τον άνθρωπο, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και θεω­ρεί πολύτιμη την γνώμη κάθε ασθενή που έχει επισκεφτεί ή νοσηλευτεί σε κάποια από τις κλινικές του Ομίλου. Γι’ αυ­τόν ακριβώς τον λόγο, από το 2018, πραγματοποιεί έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποί­ησης των ασθενών ή των συ­νοδών τους, που επέλεξαν την Ευρωκλινική Αθηνών ή την Ευρωκλινική Παίδων για την κάλυψη των ιατρικών τους αναγκών, αξιοποιώντας με πα­ραγωγικό τρόπο τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσμα­τα της πιο πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε απο ανε­ξάρτητη εξωτερική εταιρεία ερευνών κατά τη διάρκεια του τριμήνου (Ιανουάριος 2019 – Δεκέμβριος 2019), 9 στους 10 ασθενείς που επισκέπτονται ή νοσηλεύονται στις κλινικές της Ευρωκλινικής δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση και τη φρο­ντίδα που έλαβαν κατά τη δι­άρκεια της παραμονής τους στις ιατρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου. Αναλυτικότερα, το 80% των εσωτερικών και εξωτερικών ασθε­νών δήλωσε απόλυτα ικανο­ποιημένο σε ποσοστό μεγαλύ­τερο από 90%. Aναλυτικότερα τα στοιχεία από την έρευνα ικανοποίησης:

Ευρωκλινική Αθηνών: 

  • Εσωτερικοί ασθενείς: 90,4 %
  • Εξωτερικοί ασθενείς: 91,5 %

Ευρωκλινική Παίδων:

  • Εσωτερικοί ασθενείς: 93,5 %
  • Εξωτερικοί ασθενείς: 92,5 %

Μερικοί από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην πολύ υψηλή αξιολό­γησή της Ευρωκλινικής από την πλειοψη­φία των ασθενών είναι:

  • η ζεστή υποδοχή των ασθε­νών,
  • η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτησή τους,
  • το άριστα καταρτισμένο ιατρικό και νο­σηλευτικό προσωπικό, καθώς και
  • το φιλικό προς τον ασθενή περιβάλλον του νοσοκομείου.

Ως ένας από τους πρωτοπόρους στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε με απόλυ­τη διαφάνεια τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην εξυπηρέτηση και την φροντίδα του ασθενή, θέτοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην Υγεία. Δεσμευόμαστε ότι η γνώμη όλων των ασθενών θα συνεχίσει να αποτελεί την κινητήριο δύνα­μή μας, προκειμένου να συ­νεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι, επιδεικνύοντας κορυφαίους δείκτες ποιότητας.