Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Λοίμωξη: Νέες Μοριακές Τεχνικές για τη διάγνωση

λοίμωξη

Οι λοιμώξεις αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας.  Με τον όρο λοίμωξη, εννοούμε την είσοδο  ενός αριθμού μικροβίων (βακτήρια, μύκητες, ιούς ή παράσιτα)  σε ένα σημείο του οργανισμού, όπου φυσιολογικά δεν υπάρχουν. Οι μικροργανισμοί αυτοί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της τοξικότητάς τους, προκαλούν αντίδραση φλεγμονής, η οποία συνοδεύεται και από την κλινική εικόνα της εκάστοτε λοίμωξης. Ωστόσο, η κλινική εικόνα όμως δεν είναι πάντα χαρακτηριστική και διαφοροδιαγνωστική για την κάθε λοίμωξη.

Οι λοίμωξεις εμφανίζονται στους ασθενείς με μια ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων. Οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις δεν εξαρτώνται  μόνο από το σύστημα το οποίο νοσεί (ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό, γαστρεντερικό , κεντρικό νευρικό κ.λπ.) αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες όπως η ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, ανοσιακή επάρκεια κ.ά.

Πολλές φορές οι κλινικές εκδηλώσεις διαφόρων λοιμώξεων είναι κοινές και επικαλυπτόμενες για διαφορετικούς αιτιοπαθογόνους  παράγοντες. Μετά τη λήψη ιστορικού και τη φυσική εξέταση του ασθενούς από τον κλινικό ιατρό, ακολουθεί η παραγγελία μιας σειράς εργαστηριακών εξετάσεων,  με σκοπό τον εντοπισμό του παθογόνου και την αντμετώπισή του.Για κάποιες εξετάσεις τα αποτελέσματα ολοκληρώνονται άμεσα, ενώ για τις περισσότερες μικροβιολογικές όπως ορολογικές , καλλιέργειες  και κλασικές μοριακές εξετάσεις  χρειάζονται συνήθως κάποια εικοσιτετράωρα. Ακόμα και μετά την πάροδο του χρόνου ολοκλήρωσης, δεν είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστεί ο αιτιοπαθογόνος παράγοντας λοίμωξης, διότι διάφορες παράμετροι,  όπως η χρονική στιγμή της λοίμωξης, η λήψη αντιβιοτικών κ.λπ., μπορεί να αναστείλουν την  ανάπτυξή του.

Το πεδίο της κλινικής μικροβιολογίας έχει αναδείξει σημαντικά επιτεύγματα και στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, λόγω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, έχει να παρουσιάσει  καινοτομίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των λοιμώξεων.

Υπάρχουν πλέον μοριακές δοκιμασίες  ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων, που σχετίζονται με κλινικά σύνδρομα μικροβιαιμίας, ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, γαστρεντερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές οι δοκιμασίες είναι επαναστατικές, διότι παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης διάγνωσης, επιτρέποντας έτσι στους κλινικούς ιατρούς να αποφασίζουν άμεσα για στοχευμένη θεραπεία.

Οι μοριακές αυτές εξετάσεις ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλαπλών στόχων (MULTIPLEX-PCR)  που εφαρμόζονται στα Κεντρικά Εργαστήρια της Ευρωκλινικής διατίθενται σε 5 Panel που  είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), πιστοποιημένα με CE-IVD και παρέχουν συνολική ευαισθησία και ειδικότητα 95% και 99% αντίστοιχα . Απαιτούν πολύ μικρές ποσότητες δείγματος και το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε 1 μόνο ώρα από την παραλαβή του δείγματος από το εργαστήριο.

 

 Το Panel του ανώτερου  αναπνευστικού συστήματος

Διενεργείται σε ασθενείς που προσέρχονται με εικόνα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού όπως πυρετό, καταρροή, βήχα, αναπνευστική δυσχέρεια, κ.λπ. Η λήψη γίνεται με ειδικό εύκαμπτο στυλεό από το ρινοφάρυγγα. Το Panel του ανώτερου αναπνευστικού ελέγχει ταυτόχρονα 21 παθογόνα:

ΙΟΙ ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Influenza A/B Adenovirus Bordetella pertussis
Parainfluenza 1,2,3,4 Rhinovirus/Enterovirus Bordetella parapertussis
Respiratory Syncytial Metapneumovirus Chlamydophila pneumoniae
MERS-Co Coronavirus HKU1 NL63,229E, OC43 Mycoplasma pneumoniae

 

Το Panel του κατώτερου  αναπνευστικού συστήματος

Διενεργείται σε ασθενείς που προσέρχονται  με κλινική και ακτινολογική εικόνα λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού (πνευμονία), σε δείγματα πτυέλων, βρογχικών εκκριμάτων και εκπλυμάτων. Eλέγχει ταυτόχρονα 34 στόχους

ΙΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά
Adenovirus A.calco- baumannii complex Carbapenemases
Metapneumovirus E. cloacae complex/aerogenes IMP
 Rhinovirus/Enterovirus Escherichia coli KPC
Influenza A/B Haemophilus influenzae NDM
Parainfluenza Klebsiella oxytoca Oxa-48-like
Respiratory Syncytial K.pneumoniae group

 

VIM

 

MERS-Co Moraxella catarrhalis CTX-M
Coronavirus Proteus spp. MRSA
Άτυπα βακτήρια Ps. aeruginosa mecA/C and MREJ
Chlamydia pneumoniae Serratia marcescens
Legionella pneumophila Staphylococcus aureus
Mycoplasma pneumoniae Strept. agalactiae/pyogenes
Str.pneumoniae

 

Το Panel του γαστρεντερικού συστήματος

Διενεργείται σε δείγματα κοπράνων ασθενών με συμπτωματολογία από το ΓΣ και είναι ιδανικό για τον έλεγχο των διαρροϊκών συνδρόμων των ταξιδιωτών, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε σπάνια παθογόνα – παράσιτα που ενδημούν στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. Ο κλασικός μικροβιολογικός έλεγχος απαιτεί πολλαπλά δείγματα  λόγω διαλείπουσας απέκκρισης, χαμηλού μικροβιακού φορτίου και ειδικών τεχνικών ανίχνευσης. Με το νέο Panel υπάρχει, πλέον η δυνατότητα ελέγχου 23 παθογόνων.

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΙΟΙ
Campylobacter Cryptosporidium Adenovirus
Clostridium difficile toxin A/B Cyclospοra cayetanensis Astrovirus
Ples. shigelloides Entamoeda  histolytica Norovirus
Salmonella/ Shigella Giardia lamblia Rotavirus
Vibrio spp, cholerae Sapovirus
Yersinia enterocolitica
E. coli (EAEC), (EPEC), (ETEC), (STEC),(EIEC),O157

 

Το Panel λοιμώξεων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (μηνιγγίτιδα- εγκεφαλίτιδα)

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο δεδομένης της σοβαρότητας των λοιμώξεων αυτών και των υψηλών ποσοστών επιπλοκών και θνησιμότητας, σε περίπτωση μη έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας. Διενεργείται σε δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και ελέγχει ταυτόχρονα 14 παθογόνα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΙΟΙ   IOI
Escherichia coli K1 Cytomegalovirus Varicella zoster virus
Haemophilus influenzae Enterovirus
Listeria monocytogenes Herpes simplex 1   ΜΥΚΗΤΕΣ
Neisseria meningitidis Herpes simplex 2 Cryptococcus neoformans/gatti
Streptococcus agalactiae Herpesvirus 6
Streptococcus pneumoniae Parechovirus

 

Το Panel της μικροβιαιμίας

Διενεργείται σε θετικές αιμοκαλλιέργειες και ανιχνεύει  24 βακτήρια και μύκητες και 3 γονιδία αντοχής σε αντιβιοτικά, με σκοπό την άμεση προσαρμογή της θεραπείας για το βέλτιστο και ταχύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Gram-ΘΕΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Gram-ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ
Enterococcus Acinetobacter baumannii Candida albicans
Listeria monocytogenes Haemophilus influenzae Candida glabrata
Neisseria meningitidis Candida krusei
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Candida parapsilosis
Enterobacter cloacae Candida tropicalis
Streptococcus agalactiae Escherichia coli Γονίδια αντιμκροβιακής αντοχής
Streptococcus pneumoniae Klebsiella oxytoca/ pneumoniae mecA
Streptococcus pyogenes Proteus VanA/B
Serratia marcescens KPC

 

Οι συγκεκριμένες  εξετάσεις διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα και η εφαρμογή της νέας αυτής τεχνολογίας παρουσιάζει  πολλές  προκλήσεις.

  • Εντοπίζονται παθογόνα που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθούν με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως λοιμώξεις αγνώστου αιτιολογίας.
  • Σε αρκετές περιπτώσεις ανιχνεύονται περισσότερα του ενός παθογόνα, τα οποία απαιτούν εμπειρία για τη συσχέτισή τους με την κλινική εικόνα.
  • Ανιχνεύονται γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά τα οποία απαιτούν ειδικές γνώσεις για την αξιολόγησή τους και την χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801