Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ποιότητα & Περιβάλλον

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το επίπεδο της Ποιότητας στη παροχή των Υπηρεσιών Υγείας πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για κάθε πάροχο υγείας.

Αυτό σημαίνει ότι η αξιοπιστία της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και Κλινικής.

Στον Όμιλο της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, τόσο στην Ευρωκλινική Αθηνών όσο και στην Ευρωκλινική Παίδων, η Ποιότητα σε όλα τα επίπεδα είναι και Φιλοσοφία και Προτεραιότητα.

Η καθολική συμμετοχή του προσωπικού όλων των βαθμίδων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας αποδεικνύει τη δέσμευσή του για πλήρη εφαρμογή, παρακολούθηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Ευρωκλινική είναι πιστοποιημένη βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων που καλύπτουν όλους τους τομείς για τους οποίους ο ασθενής θα ήθελε να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια κατά την επίσκεψη ή τη νοσηλεία του (συνθήκες νοσηλείας, περιβάλλον, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων)

Τα πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται είναι:

ΕΝ ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας

ΕΝ 15224:2012  Παροχή Υπηρεσιών Υγείας. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας

ΕΝ ISO 22000: 2018: Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Παρασκευή και Διάθεση Γευμάτων εντός του χώρου της Κλινικής

Πρωτόκολλο PatientsFriendly Hospitals Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας,  Δευτεροβάθμιας καιΤριτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας

Center of Excellence: Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

Center of Excellence: Πρότυπο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσηε Μυοκαρδίου

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, έχο­ντας ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας με κέντρο τον άνθρωπο, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και θεω­ρεί πολύτιμη την γνώμη κάθε ασθενή που έχει επισκεφτεί ή νοσηλευτεί σε κάποια από τις κλινικές του Ομίλου. Γι’ αυ­τόν ακριβώς τον λόγο, από το 2018, πραγματοποιεί έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποί­ησης των ασθενών ή των συ­νοδών τους, που επέλεξαν την Ευρωκλινική Αθηνών ή την Ευρωκλινική Παίδων για την κάλυψη των ιατρικών τους αναγκών, αξιοποιώντας με πα­ραγωγικό τρόπο τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσμα­τα της πιο πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε απο ανε­ξάρτητη εξωτερική εταιρεία ερευνών κατά τη διάρκεια του τριμήνου (Νοέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019), 9 στους 10 ασθενείς που επισκέπτονται ή νοσηλεύονται στις κλινικές της Ευρωκλινικής δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση και τη φρο­ντίδα που έλαβαν κατά τη δι­άρκεια της παραμονής τους στις ιατρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου. Αναλυτικότερα, το 80% των εσωτερικών ασθε­νών δήλωσε απόλυτα ικανο­ποιημένο σε ποσοστό μεγαλύ­τερο από 90%. Ανάλογα ήταν και τα ποσοστά για τους εξω­τερικούς ασθενείς, αφού το 20% των ερωτηθέντων δήλω­σε απόλυτα ικανοποιημένο σε ποσοστό που αγγίζει το 89,9% για την κλινική ενηλίκων και το 95,7% για την κλινική παίδων.

Η ζεστή υποδοχή των ασθε­νών, η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτησή τους, το άριστα καταρτισμένο ιατρικό και νο­σηλευτικό προσωπικό, καθώς και το φιλικό προς τον ασθενή περιβάλλον του νοσοκομείου, είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην πολύ υψηλή αξιολό­γησή του από την πλειοψη­φία των ασθενών. Ως ένας από τους πρωτοπόρους στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε με απόλυ­τη διαφάνεια τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην εξυπηρέτηση και την φροντίδα του ασθενή, θέτοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην Υγεία. Δεσμευόμαστε ότι η γνώμη σας θα συνεχίσει να αποτελεί την κινητήριο δύνα­μή μας, προκειμένου να συ­νεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι, επιδεικνύοντας κορυφαίους δείκτες ποιότητας.

Στην Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε, η διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό είμαστεταγμένοι στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας με ασυμβίβαστη προσοχή στην άριστη κλινική αντιμετώπιση και την ασφάλεια των ασθενών που μας εμπιστεύονται την υγεία τους
Η ποιότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για ολόκληρο τον οργανισμό. είμαστε περήφανοι για την Ασθενοκεντρική μας εταιρική φιλοσοφία και φιλοδοξούμε:

 • Να είμαστε η ιδιωτική κλινική πρώτης επιλογής για τους ασθενείς και τους συνεργάτες ιατρούς επειδή παρέχουμε ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα υγείας.
 • Να αναγνωριζόμαστε σαν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στο χώρο της ιδιωτικής υγείας.
 • Να συμμορφωνόμαστε πλήρως με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 • Να παρέχουμε φροντίδα υγείας που είναι οικονομικά δίκαιη, ασφαλής, αποτελεσματική και κατάλληλη.
 • Να δίνουμε ανάλογη έμφαση με τη θεραπεία, στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.
 • Να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ασθενών και να παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες σε όλους, ανεξάρτητα από τις πολιτιστικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις
 • Να είμαστε κάθε στιγμή φιλικοί προς τους ασθενείς, παιδιατρικούς και ενήλικες

Ακολουθούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και συμμορφωνόμαστε πλήρως  με το πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΝ 15224:2012 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ποιότητας έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή μας λειτουργία και είναι κατανοητές και εφαρμόζονται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού. Όλες οι λειτουργίες του οργανισμού είναι καλά περιγραμμένες και εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενες, μετρήσιμες και σταθερές διαδικασίες’ η έμφαση είναι στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μέσα από:

 • Διαχείριση αναθεώρησης διαδικασιών
 • Διαχείριση τεχνολογικών αλλαγών
 • Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων
 • Παρακολούθηση των εν δυνάμει κινδύνων μέσα από ειδικές μελέτες ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των εν δυνάμει ευκαιριών

Η διοίκηση, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό και το διοικητικό προσωπικό συμμετέχουν ενεργά στην αποτελεσματική διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας και έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή και υλοποίηση του στις περιοχές αρμοδιότητας τους καθώς και της παρακολούθησης και επίτευξης των Στόχων Ποιότητας.

Η Ευρωκλινική Αθηνών και η Ευρωκλινική Παίδων, σταθερά πρωτοπόρες στις παροχές υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, είναι οιπρώτες κλινικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη που πιστοποιούνται ως “Φιλικές προς τους Ασθενείς Κλινικές” (“Patients’ Friendly Hospitals”). Η Ευρωκλινική ανοίγει πρώτη το δρόμο που βάζει τον ασθενή στο κέντρο της φροντίδας.

Η Διεθνής Κατευθυντήρια Οδηγία “Patients’ Friendly Hospitals” αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικής σε Νοσοκομεία και Κλινικές, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον φιλικό σε ασθενείς, συγγενείς και συνοδούς. Ως πρώτες κλινικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη με τη διεθνή αυτή πιστοποίηση, η Ευρωκλινική Αθηνών και Παίδων φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν στους ασθενείς τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κατά τη νοσηλεία τους.

Βασικός στόχος να αισθάνονται όλοι οι ασθενείς, αλλά και το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, άνεση, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται ώστε οι ασθενείς να μην βρίσκονται ποτέ μόνοι τους σε δύσκολες στιγμές και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Παράλληλα ενθαρρύνονται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τα παράπονα τους, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για την δημιουργία των συνθηκών που την πιστοποιούν ως Κλινική “Φιλική προς τους Ασθενείς” η Ευρωκλινική επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια το προσωπικό της και φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση του. Επίσης, έχει δημιουργήσει σημεία εξυπηρέτησης για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, ενώ “εκπαιδεύει’’ και ενημερώνει τους συγγενείς και συνοδούς για τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής διαθέτοντας άριστο, εξειδικευμένο και αφοσιωμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

To νέο ιδιωτικό πρωτόκολλο “Centers of Excellence” (2017) αναδεικνύει την παροχή υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης σε τομείς του ιατρικού κλάδου.

Στην Ευρωκλινική λειτουργούν δύο πιστοποιημένα Κέντρα Αριστείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

H Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε διαθέτει το πρώτο πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) “Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων” (Νοέμβριος 2017) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης υπό την Διεύθυνση του κ. Ευάγγελου Καρβούνη και της ομάδας του.

Το Κέντρο Αριστείας Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων στην Ευρωκλινική ξεχωρίζει:

 • για την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής/νοσηλευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς σε ένα περιβάλλον με υψηλό δείκτη ασφάλειας
 • για την ενθάρρυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών της ομάδας
 • για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • για τον πολύ μεγάλο αριθμό των περιστατικών του σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα
 • για τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών κατά την διάρκεια και μετά την χειρουργική πράξη
 • για το μικρό αριθμό επανεισαγωγών σε χρόνο μικρότερο των 30 ημερών από την ημέρα του χειρουργείου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Το δεύτερο σε σειρά πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας αποτελεί το Πρότυπο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου (Μάϊος 2018) το οποίο παρέχει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης υπό την Διεύθυνση του κ. Ιωάννη Χλωρογιάννη και της ομάδας του.

Το Κέντρο πιστοποιήθηκε για την χρήση μαστικών αρτηριών, από τον κ. Ιωάννη Χλωρογιάννη σε χειρουργεία bypass (αρτηριακά μοσχεύματα).

Το Κέντρο ξεχωρίζει:

 • Γιατί η μέθοδος αυτή δεν ακολουθείται συχνά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό παρά τα εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει. Στην Ελλάδα ο κ. Χλωρογιάννης αποτελεί τον κυρίαρχο στην χρήση της μεθόδου
 • Για τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών μετά τη χειρουργική πράξη
 • Για το πολύ χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας
 • Για το πολύ χαμηλό ποσοστό των επανεισαγωγών σε χρόνο μέχρι 30 ημέρες
 • Για τον μικρό μέσο όρο ημερών παραμονής του ασθενούς στην κλινική.

Η Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε  είναι μία από τις  σημαντικότερους παρόχους ιδιωτικής υγείας. Γνωρίζουμε από την επιστημονική και καθημερινή μας εμπειρία ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος είναι από τους καθοριστικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό η διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό είμαστε δεσμευμένοι στη διατήρηση και την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος μέσα από την προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
Επιτυγχάνουμε αυτό μας τον στρατηγικό στόχο μέσα από την συνεχή αποτίμηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών που στόχο έχουν την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, φυσικών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων με υπεύθυνο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. με τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, θέτοντας στόχους, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα και εκπαιδεύοντας την μικρή κοινότητα  της Ευρωκλινικής, φιλοδοξούμε η περιβαλλοντική μας πολιτική να γίνει η καθημερινότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
Οι επί μέρους περιβαλλοντικές πολιτικές που στόχο έχουν την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Ευρωκλινικής Αθηνών Α.Ε είναι:

 • Χρησιμοποίηση “πράσινης τεχνολογίας” στην λειτουργία των κτιρίων για τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας:
 • Led φωτισμός
 • Έξυπνα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού νέας τεχνολογίας
 • Μόνωση των κτιρίων
 • Ειδική φίλτρανση του αέρα εντός των χώρων του νοσοκομείου.
 • Ανακύκλωση και μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνοντας την παραγωγή οικιακών απορριμμάτων.
 • Προσεκτική διαχείριση των μολυσματικών απορριμμάτων. Διάθεση-απόρριψη με ειδική διαδικασία σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης μολυσματικών.
 • Αποφυγή και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Εξουδετέρωση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από το μικροβιολογικό εργαστήριο σε βαθμό κατάλληλο για να διοχετευθούν στα δημόσια αποχετευτικά δίκτυα.
 • Προώθηση και δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας στους προμηθευτές, υπεργολάβους και συνεργάτες με την εφαρμογή λειτουργικών διαδικασιών.
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 • Η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001 σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Η μέτρηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών στόχων και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η διοίκηση, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό και το διοικητικό προσωπικό συμμετέχουν ενεργά στην αποτελεσματική διαχείριση του Συστήματος Περιβάλλοντος και έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή και υλοποίηση του στις περιοχές αρμοδιότητας τους, καθώς και για την παρακολούθηση και την επίτευξη των Στόχων Περιβάλλοντος.

Στόχος της Ευρωκλινικής είναι η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πολιτικών, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής αποβλήτων. Η χωριστή διαλογή υλικών (χαρτί γραφείου, καθαρές συσκευασίες και περιτυλίγματα υγειονομικού υλικού, πλαστικό, αλουμίνιο) από το κοινό ρεύμα αποβλήτων αλλά και από τα αμιγώς νοσοκομειακά απόβλητα συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στην Κλινική για το 2015, 2016 και 2017 συλλέχθησαν 27 τόνοι, 34 τόνοι και 35,5 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών αντίστοιχα.

Ο Όμιλος της Ευρωκλινικής, στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας εφαρμόζει στην Ευρωκλινική Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των τροφίμων τα οποία παράγονται και διατίθενται στους ασθενείς της κλινικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους επίσημους κανονισμούς, με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 και του Codex Allimentarius.
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση τυχαίων κινδύνων από την εστίαση, κατά τη διαμονή των ασθενών και των συνοδών τους, και λαμβάνει υπόψη:
1. Τη ταυτοποίηση α’ υλών και υλικών συσκευασίας αμέσου επαφής
2. Τη ταυτοποίηση των έτοιμων φαγητών
3. Τη ταυτοποίηση των βημάτων της προετοιμασίας και διαχείρισης των φαγητών
4 .Τη καταγραφή των δυνητικών κινδύνων σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διαχείρισης με δεδομένη την εφαρμογή κανόνων της ορθής υγιεινής πρακτικής
5.Τον έλεγχο, την επιτήρηση και την ανασκόπηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τις αντίστοιχες προδιαγραφές .

Στην Ευρωκλινική Αθηνών μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις από την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας. Είτε είστε εσωτερικός είτε εξωτερικός ασθενής έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο ικανοποίησης το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε σε διάφορα σημεία μέσα στην Κλινική. Μπορείτε επιπλέον, να απαντήσετε τηλεφωνικά στην έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιείται ή ηλεκτρονικά εάν το επιθυμείτε μέσω της αποστολής ερωτηματολογίου ικανοποίησης στην προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της νοσηλείας ή της επίσκεψής σας επιθυμείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή ακόμα και προτάσεις για την βελτίωση υπηρεσιών υπάρχει αντίστοιχο έντυπο καταγραφής παρατηρήσεων και σχολίων το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε σε διάφορα σημεία στην Κλινική.

Η Ευρωκλινική έχει καθιερώσει και εφαρμόζει μία τεκμηριωμένη διαδικασία διαχείρισης και επίλυσης παραπόνων η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει με μοναδικό στόχο την διερεύνηση του παραπόνου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ